ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน1379060153

 ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสว่าง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน1379060153

 

โรงเรียนบ้านโคกสว่างจัดกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเป็นซึ่งมีกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำความดี ประพฤติดี เป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความหวัง และกำลังใจในการดำรงตนในฐานะนักเรียนที่มีคุณภาพ และ เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ 1379060153

โรงเรียนบ้านโคกสว่างได้รับคัดเลือกจากเขตตรวจราชการที่ 13 จัดนิทรรศการในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมต.ศธ. และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขา กพฐ.เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 1379060153

โรงเรียนบ้านโคกสว่างได้รับเชิญจากสำนักพัฒนานวัตกรรมฯ สพฐ. เพื่อแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานบริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค (ตามโครงการโรงเรียนสุจริต) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 29 - 31 กรกฏาคม 2560 1379060153

 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง นายวีระศักดิ์ คำล้าน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปลูกบริเวณหน้าโรงเรียนและปลูกบริเวณวัดบ้านโคกสว่างเพื่อความร่มรื่นและสวยงาม เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 1379060153

คณะครูและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมพลังกับน้องๆ นักเรียนกวาดลาดวัดและเก็บเศษขยะเพื่อเตรียมกิจกรรม

วันเข้าพรรษา 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกสว่างเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2560 

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกสว่างเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล 

 

เพิ่มเติม

 

1

 

คพซอง