123284092 3707413869321161 637736422003061802 n

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทม โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ โรงเรียนนาคำวิทยา ศึกษาดูงาน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 1379060153

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายวีระศักดิ์ คำล้านและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ร่วมต้อนรับ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมได้มอบนโยบายและให้กำลังใจคณะครูในการทำงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียน
บ้านโคกสว่าง 1379060153

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป.อบ 1 ศึกษาดูงาน การสอนวิธีการแบบ เปิด (Open Approach) และการศึกษาชั้นเรียน (Leson Study) 1379060153

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 1379060153

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านโคกสว่างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตั้งแต่ระดับอนุบาล- ป 6.ชั้นละ 5 คน เพื่อให้นักเรียนแกนนำเป็นผู้นำในการทำโครงงานคุณธรรมหรือโครงงานจริยคุณทุกชั้นเรียนเป็นผู้นำในการพาเพื่อนในชั้นทำความดีตามแนวคิด “คุณธรรมทุกพื้นที่ทำความดีทั้งโรงเรียน”เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง”โดยมีนายวีระศักดิ์ คำล้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียน
บ้านโคกสว่างร่วมเป็นวิทยากร
1379060153
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 - 8.00 น. โรงเรียนบ้านโคกสว่างใช้เวลาหลังเลิกเรียนอบรมทุกทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามแนวคิด “คุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทั้งโรงเรียน”เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง”โดยมีนายวีระศักดิ์ คำล้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง นายวิชิต หินกล้า และนางสาวเพ็ญนภา กนกแก้ว เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน1379060153