คณะครูโรงเรียนบ้านโคกสว่างเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2560 ณ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์/รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน/หัวหน้าโครงการพัฒนาการคิด