โรงเรียนบ้านโคกสว่างได้รับคัดเลือกจากเขตตรวจราชการที่ 13 จัดนิทรรศการในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมต.ศธ. และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขา กพฐ.เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ภาพเพมเตม