ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง นายวีระศักดิ์ คำล้าน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปลูกบริเวณหน้าโรงเรียนและปลูกบริเวณวัดบ้านโคกสว่างเพื่อความร่มรื่นและสวยงาม เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ภาพเพมเตม