ขอขอบพระคุณท่านรอง ผอ.สพป.อบ 4 ท่าน ชาติชาย ขันทำ และคณะที่ได้มานิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการประเมินตามแนวทางนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม