ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายแสนคม พันธุ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษและนายพัฒนพงษ์ สายสมาน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ตามยุทธศาสตร์เขตก้าวหน้าสร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน กิจกรรมการนิเทศชั้นเรียนและสังเกตการสอน1379060153

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านโคกสว่างต้อนรับนางสาวจินตนา ศิริมหาศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษ1379060153

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ โดมอเนกประสงค์1379060153

วันที่ 6 มกราคม 2563 ท่าน ผอ.วีระศักดิ์. คำล้าน และคณะครูโรงเรียนบ้านโคกสว่างมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่
คุณประวัติ อารีรมย์
และคุณประดิษฐ์ อารีรมย์ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขตลอดปีและตลอดไป1379060153

วันที่ 19-27 ธันวาคม 2562 การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาวารินชำราบ 5  1379060153

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดร.เทียนไธ คำล้าน ผอ.สพป.อบ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบอาคารโดมเอนกประสงค์ และอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านโคกสว่างและโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ 4 และหน่วยงานอื่น มอบโดย คุณประวัติ อารีรมย์ 
ผู้บริหารบริษัท อารีย์ เอ็กชิบิชั่น จำกัดและคุณประดิษฐ์ อารีรมย์ ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐ์ เอ็กชิบิชั่น1379060153