โรงเรียนบ้านโคกสว่างได้รับเชิญจากสำนักพัฒนานวัตกรรมฯ สพฐ. เพื่อแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานบริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค (ตามโครงการโรงเรียนสุจริต) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 29 - 31 กรกฏาคม 2560

ภาพเพมเตม