คณะครูโรงเรียนบ้านโคกสว่างเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล ระดับชั้นเรียน สพป อบ 4 วันที่ 8-10 พค 60 ที่ ศูนย์ประชุมสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี