สวสดปใหม

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายแสนคม พันธุ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
และนายพัฒนพงษ์ สายสมาน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ

ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ตามยุทธศาสตร์เขตก้าวหน้าสร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน กิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน
และสังเกตการสอน1379060153

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านโคกสว่างต้อนรับนางสาวจินตนา ศิริมหาศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษ
1379060153

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2563 ณ โดมอเนกประสงค์1379060153

วันที่ 6 มกราคม 2563 ท่าน ผอ.วีระศักดิ์. คำล้าน และคณะครูโรงเรียนบ้านโคกสว่างมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ คุณประวัติ อารีรมย์ และคุณประดิษฐ์ อารีรมย์ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขตลอดปีและตลอดไป1379060153

วันที่ 19-27 ธันวาคม 2562 การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาวารินชำราบ 5  1379060153

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดร.เทียนไธ คำล้าน ผอ.สพป.อบ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบอาคารโดมเอนกประสงค์ และอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านโคกสว่างและโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ 4 และหน่วยงานอื่น มอบโดย คุณประวัติ อารีรมย์
ผู้บริหารบริษัท อารีย์ เอ็กชิบิชั่น จำกัดและคุณประดิษฐ์ อารีรมย์ ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐ์ เอ็กชิบิชั่น1379060153