ประวัติความเป็นมา

         

          โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เดิมชื่อว่า “โรงเรียนบ้านหนองหัวลิง ”ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน  2487 โดยมีนายนุ่ม นิลบารันต์ เป็นครูใหญ่คนแรก โดยอยู่ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ และทางราชการได้ตั้งกิ่งอำเภอสำโรงขึ้นในปี พ.ศ.  2525 จึงได้อยู่ในเขตของตำบลโคกสว่างมาจนปัจจุบันนี้ โดยมีนายวีระศักดิ์  คำล้าน เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

สภาพทางภูมิศาสตร์

             

          โรงเรียนบ้านโคกสว่าง มีพื้นที่ทั้งหมด 25 ไร่ 1 งาน 0.78 ตารางวา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประมาณ 35 กิโลเมตร

          อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                   ทิศเหนือ          จดบ้านหนองตาปู่ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

                   ทิศใต้              จดบ้านคุ้ม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

                   ทิศตะวันออก     จดอำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

                   ทิศตะวันตก       จดบ้านอูบมุงและบ้านวังคก อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

          เขตบริการของโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านโคกสว่าง   มีเขตบริการ  2  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย 

                     1. บ้านโคกสว่าง   หมู่ที่ 3  ตำบลโคกสว่าง   อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

                     2. บ้านหนองอะลาง  หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง  อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

 

สังคมและวัฒนธรรม

          ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองอีสาน มีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่มีการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับคำสอน และพิธีกรรมทางศาสนาเป็นแบบแผนในการดำรงชีวิต ภาษาที่ใช้เป็นภาษาท้องถิ่น ภาษาส่วยและภาษาไทยกลาง

 

สภาพเศรษฐกิจ

          บ้านโคกสว่าง มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ หลายแห่ง เช่น ห้วยดวน ห้วยข้าวสารและแหล่งน้ำอื่นๆ ที่เกิดจากการส่งเสริมของทางราชการในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง จึงทำให้ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมจากการทำนา

 

สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ

          บ้านโคกสว่างมีวัดเก่า ตั้งในเขตของบ้านหนองอะลาง ที่มีเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล  ที่เป็นเกจิอาจารย์ดังของคนอีสานและมีเจดีย์เก่าแก่ที่ชาวบ้านเรียกว่า “อูบมุง” ที่บ้านอูบมุง ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง

 

การสาธารณสุข

          โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  มีแหล่งการสาธารณสุข  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   ตำบลโคกสว่าง

 

การคมนาคม

          เส้นทางคมนาคมติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นทางลาดยางมาตรฐานประมาณ 35 กิโลเมตร