ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านโคกสว่างจะบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เด็กทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เป็นคนดีมีความสุจริต ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง