1. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

2. บริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

3. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และประถมศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง

4. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และประถมศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เท่าทันโลกมีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

5. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และประถมศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะความสุจริต

6. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และประถมศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

7. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และประถมศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดจิตสำนึก ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาตนเองในบริบทของการปฏิบัติงาน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ (Professional Learning Community)