1 กจกรรมสรางความดดวยโครงงานคณธรรม

2 กจกรรมเพลงคณธรรมนำความด

3 กจกรรมศาสตรพระราชานำพาชวต

4 กจกรรมอนรกษภมปญญาทองถน