1 กจกรรมการเลยงไกไข

2 กจกรรมการเลยงสกร

3 กจกรรมการเลยงปลาดก

4 กจกรรมการทำปยหมก

5 กจกรรมการทำนำหมกชวภาพกจกรรมการทำนา

7 กจกรรมการเพาะเหด

8 กจกรรมการปลกพชผกสวนครว