โคก2

 

 

            โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขนำพาสู่วิถีชีวิตสุจริต