เพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายดังนี้

1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด

2. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต”)

4. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์แข็งแรง

5. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

6. ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน

7. ผู้บริหารใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการศึกษา